Περίληψη

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΟΣΙΠΣ),στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον ΠΟΣΙΠΣ για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ5035243, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ2716/896/Α3 (ΑΔΑ 98Μ5465ΧΙ8-2ΑΜ) Απόφαση Ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 1.275 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε 1.275 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Επιλογή ωφελουμένων

α) Προϋποθέσεις Συμμέτοχης – Απαιτούμενα Κριτήρια

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

 1. Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:
 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η ΜερικήςΑπασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 1. Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται  κατά  τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημέρα  που εισέρχονται   επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο ωφελούμενους που θα έχει επιλεγεί οριστικά ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Κατάρτισης, θα αναρτήσει κατάλληλο αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία στο ηλεκτρονικό σύστημα, , πέραν της αρχικής επισύναψής του και κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα  περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr)).

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.

 

β) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης

Μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής είναι η Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση του ενδιαφερόμενου.

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται η τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης των. Η επιτροπή αξιολόγησης για την διαμόρφωση της βαθμολογίας θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του (και τεκμηριώνονται από τα δικαιολογητικά του).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Α: Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)

Στο συγκεκριμένο κριτήριο επιλέγουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαθμολογία σε όσους έχουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και ο λόγος είναι ότι εκτιμούμε πως ένας εργαζόμενος με περισσότερα χρόνια εμπειρίας ενώ έχει εργασιακή ωριμότητα και έχει συσσωρεύσει εμπειρίες και γνώσεις, εντούτοις έχει περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζει κόπωση, να έχει ανάγκη αλλαγής περιβάλλοντος και να χρειάζεται επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, αφού σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές που συντελούνται σε όλους τους τομείς είναι καταιγιστικές. Αντίθετα οι νεοεισερχόμενοι ενώ το μειονέκτημά τους είναι η απειρία, εντούτοις είναι πιθανόν να έχουν πιο σύγχρονες γνώσεις και περισσότερη όρεξη και διάθεση για να τις αναδείξουν και να εδραιώσουν την θέση τους.

Επομένως στο κριτήριο αυτό θα μοριοδοτηθεί η συνολική εργασιακή εμπειρία (ανεξαρτήτως δηλαδή επαγγελματικού κλάδου) με κλίμακα μοριοδότησης από 5 μέχρι 10 μόρια, με βάση τα έτη (ημέρες ασφάλισης) που θα αποτυπώνονται στην Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας του κάθε υποψηφίου (εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ περί χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Β: Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Εκτιμούμε ότι, λόγω της συνθετότητας και της ευρύτητας του περιεχομένου της κατάρτισης, όσο υψηλότερο επίπεδο διαθέτουν οι υποψήφιοι τόσο πιο εύκολο είναι να κατανοήσουν τα θέματα, τα οποία θα αναλυθούν. Οπότε έχουμε διαμορφώσει κλίμακα μοριοδότησης (5-20 βαθμών), όπου οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μοριοδοτούνται με μικρότερη βαθμολογία και οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων με την μέγιστη. Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη το αντικείμενο των σπουδών, αλλά μόνο το επίπεδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση

30

Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)

(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

Μέχρι 5 έτη
(έως 1500 ημέρες απασχόλησης)

5

Πάνω από 5 έτη
(από 1501 ημέρες απασχόλησης και πάνω)

10

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

0

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

5

Μετα-δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

7

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

15

Μεταπτυχιακός Τίτλος

18

Διδακτορικός Τίτλος

20

Συνολική Βαθμολογία

1η Ομάδα κριτηρίων = 1Α + 1Β

 

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογουμένων κριτηρίων επιλογής, για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

 

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 30 μόρια.

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής της αίτησης.

γ) Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Για τις ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ αιτήσεις εντός του διαστήματος και βάσει των διαδικασιών που ορίζει η Πρόσκληση , ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου αυτών, από την αρμόδια επιτροπή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΟΣΙΠΣ), ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.

Στο Μητρώο εγγράφονται όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας.

Η διαδικασία ελέγχου και επιλογής, ακολουθεί μία σειρά από  βήματα. Πιο αναλυτικά:

Βήμα 1: Συλλογή των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του έργου

Βήμα 2: Επεξεργασία – Έλεγχος - Ταξινόμηση Αιτήσεων

 1. Έλεγχος Δικαιολογητικών ώστε να επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις των ωφελούμενων (στα ανάλογα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης στη πλατφόρμα του έργου) τόσο ως προς τα on/off κριτήρια όσο και στα βαθμολογούμενα κριτήρια
 2. Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων κατά φθίνουσα σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία που θα προκύψει για τον καθένα ανά ομάδα Περιφερειών..

Βήμα 3: Ανάρτηση προσωρινών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα 110.posips.com

Κατόπιν της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι  έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στο 110@posips.com   και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί  με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

Βήμα 4: Ανάρτηση οριστικών Αποτελεσμάτων

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 110.posips.com τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον Πάροχο Κατάρτισης στον οποίο και θα παραδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, από τον Φορέα.

Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης

 • Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Κατάρτισης αποτελεί σειρά κατάταξης σύμφωνα με ταδημοσιευμένα αποτελέσματα.
 • Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας

Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:

 1. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων “STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
 2. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
 3. Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωτικής Κουλτούρας & Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί). 

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης  ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €.

Σημείωση:      Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή 20%,  επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Θεωρία

Πρακτική άσκηση

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων “STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

80

0

80

2

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

80

0

80

3

Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωτικής Κουλτούρας & Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου

80

0

80