Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Β’ ΚΥΚΛΟΥ Επιλογής Ωφελουμένων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (MIS 5035243)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον ΠΟΣΙΠΣ για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» (MIS 5035243) , στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, και μετά την διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Β πρόσκλησης), ολοκληρώθηκε ο  έλεγχος των υποβαλλόμενων ενστάσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων.

.

.