Β‘ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ 1.275 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 28 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΣΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΟΣΙΠΣ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον ΠΟΣΙΠΣ για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ 5035243

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 1.275 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η παρούσα Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή στην Πράξη αφορά στην κάλυψη υποψήφιων ωφελούμενων από τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου λόγω αποχωρήσεων από τους αρχικά επιλεγμένους.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΟΣΙΠ)Σ, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι εκ νέου ενεργή, από 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, με σκοπό την κάλυψη 28 (είκοσι οκτώ ) κενών θέσεων συμμετεχόντων, από τις προαναφερθείσες Περιφέρειες

Από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη. Ισχύει το ήδη υπάρχον κείμενο πρόσκλησης του Α κύκλου, ΜΟΝΟ για υποψηφίους από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ